Кметство Добринище

КМЕТСТВО ДОБРИНИЩЕ:

Кмет на гр. Добринище Китан Галчев

Кметът на район или кметство:(чл.44 от ЗМСМА)

 1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
 2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 4. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 6. (доп. – ДВ, бр. 67 от 1999 г.) води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 8. (доп. – ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 11. (нова – ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
 12. (нова – ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

(3) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

 

 1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
 2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 4. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 6. (доп. – ДВ, бр. 67 от 1999 г.) води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 8. (доп. – ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 11. (нова – ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
 12. (нова – ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г.) изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

(3) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

 

 

Телефонен указател:

ИЗО
1.КМЕТ НА КМЕТСТВО –  074447/2322

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:
1.ТЕХН.СЪТРУДНИК „ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР““ – 07447/2413

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
1.СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ“ –  07447/2111

ДЕЙНОСТИ ПО БКС И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – С.ДОБРИНИЩЕ
І.БАНЯ:
1.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ „КАСИЕР“
2.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ „САНИТАР“

ІІ.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО БКС: 07447/21 11
1.СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „БКС“
2.ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ „СНАБДИТЕЛ“
3.ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ „ШОФЬОР“
4.ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ „РАБОТНИК“.
5.ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ „ПАЗАЧ

ІІІ.ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:

1.ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ „ШОФЬОР“
2.ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ „РАБОТНИК“.

ІV.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО:
1.ТЕХН.ИЗПЪЛНИТЕЛ „ПОЛСКИ ПАЗАЧ“

V.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА:

1.СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ “ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ – 074472214
2. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „КАСИЕР“.

2.ТЕХН.СЪТРУДНИК „ДЕЛОВОДИТЕЛ“ –  07447/2413
3.МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ“ –  07447/211